Veelgestelde vragen

Waar vind ik de planning van de werkzaamheden?
De planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Waar kan ik me abonneren op de digitale nieuwsbrief?
Op de pagina Contact (in het hoofdmenu) kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.


Klopt het dat Hertogsland/Ruijters niet meer deelneemt aan de centrumontwikkeling Stein en heeft dit nog gevolgen?
Zoals inmiddels bekend is geworden, heeft ontwikkelingsmaatschappij KIBO de gronden van de eigenaar van het afgebrande winkelcentrum Hertogsland / Ruijters overgenomen. KIBO was al contractpartner en betrokken als projectontwikkelaar bij de centrumontwikkeling en nam een deel van de uitbreiding van het centrumplan voor haar rekening. Kibo is tevens bouwer van het centrumplan, hetgeen de afstemming, coordinatie en voortgang ten goede komt. 

Is KIBO bezig met het maken van een nieuw ontwerp voor het centrumplan?
Om de voortgang erin te houden, bekijkt KIBO momenteel in overleg met de overige contractpartners (gemeente en Maaskant Wonen) of het bestaande ontwerp voor het centrumplan op onderdelen kan worden aangepast. Daarbij wordt gedacht aan het bouwen in meer blokken winkels, ten behoeve van de snelheid. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling en worden op de website geplaatst zodra deze een formele status hebben en door de gemeente zijn goedgekeurd. Daarvan is nu geen sprake.

Bestaat de kans dat er een totaal nieuw ontwerp voor het winkelcentrum komt?
Nee, de aanpassing van het ontwerp dient zoveel mogelijk te gebeuren binnen de vastgestelde kaders, te weten het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitkader. Dit betekent bijvoorbeeld dat het winkelcentrum ook in het aangepaste ontwerp overdekt blijft.
 

WONEN 
 
Ik wil graag een appartement kopen in het centrum van Stein. Waar krijg ik daar informatie over?
Neem hiervoor contact op met:
Ontwikkelingsmaatschappij KIBO B.V
De heer G. Gabriël
T 043 38 73 900
   

Waar krijg ik informatie over huurappartementen?
Voor informatie over particuliere huurappartementen kunt u contact opnemen met:
Ontwikkelingsmaatschappij KIBO B.V.
De heer G. Gabriel
T 043 38 73 900
 

Bij wie kan ik terecht met vragen over (commerciële) winkelruimte?
Neem hiervoor contact op met:
Ontwikkelingsmaatschappij KIBO B.V.
De heer G. Gabriel
T 043 38 73 900

Waar kunnen we ons aanmelden als nieuwe huurder voor het winkelcentrum?
Als nieuwe huurder voor het winkelcentrum kunt u zich aanmelden bij
Ontwikkelingsmaatschappij KIBO B.V.
De heer G. Gabriel
T 043 38 73 900

KIBO legt de aanmeldingen voor aan de brancheadvies commissie voor het winkelcentrum.

Blijft het parkeren gratis?
Het parkeren blijft gratis. De inrichting van het gebied heeft als uitgangspunt dat het voldoet aan de huidige parkeernormen. 

Hoe gaat de gemeente het parkeren regelen tijdens de bouw van het nieuwe winkelcentrum?
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan alle voorbereidingen die nodig zijn om te kunnen beginnen met bouwen. Dat geldt ook voor het regelen van tijdelijke parkeervoorziening. Dat betekent, dat de gemeente in het overleg met de bouwer afstemt waar de bouwplaats komt en waar wordt gestart. Zo kan een zo goed mogelijke tijdelijke oplossing gekozen worden. Dat er tijdelijk overlast is, is duidelijk maar alles wordt in het werk gesteld om die overlast te beperken tot een minimum. Ruim voor de start van de bouw moet duidelijk zijn hoe de tijdelijke parkeervoorziening en de bijbehorende verkeerscirculatie is geregeld. Houd deze website in de gaten of abonneer u op de gratis digitale nieuwsbrief Hart van Stein via Contact.
 

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)
 
Wat komt er in het nieuwe MFC?
Bibliotheek, met muziek- en toneelpodium en cultuurzaal. Ook is er ruimte voor horeca en een terras. Het MFC komt op (en naast) de plek van de voormalige Rabobank tegenover de Moutheuvel.  

Wie is contactpersoon bij vragen over het MultiFunctionele Centrum?
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
gemeente Stein
de heer Willems
T 046 435 93 93 of E  tom.willems@gemeentestein.nl 


OPENBARE RUIMTE 
 
Wanneer en hoe worden omwonenden en anderen betrokken bij de inrichting van het Omphaliuspark?
Na een aanbestedingsprocedure heeft het bedrijf/landschapsarchitectenbureau MTD uit Den Bosch de opdracht van de gemeente gekregen om, zowel de openbare ruimte rondom het centrumplan alsook het toekomstige Omphaliuspark in te richten. Het bureau werkt samen met de architecten die zich bezig houden met de ‘stenen’ c.q. het centrumplan. De landschapsarchitect heeft uitdrukkelijk de opdracht om in gesprek met omwonenden van het Omphaliusplein en binnen de  kaders van het  (interactief tot stand gekomen) beeldkwaliteitsplan Omphaliusplein, dit toekomstige ‘park’  in te richten. De omwonenden hebben zitting in de klankbordgroep en zijn al nadrukkelijk geïnformeerd en betrokken in de voortgang. 

Mogen inwoners ook meedenken en praten over de inrichting van de openbare ruimte rondom nieuwe Hart van Stein?
Zie beantwoording hierboven. 

Waar komt de markt na de nieuwbouw van het centrum?
De locatie van de markt is door de architect van de openbare ruimte onderzocht. Ook heeft de gemeente overlegd met de  marktmeester en vindt er overleg plaats met de marktkooplieden. De weekmarkt en het nieuwe winkelcentrum worden met elkaar verbonden bij de oost ingang van het nieuwe winkelcentrum. 

Waar gaat de markt heen tijdens de bouw van het nieuwe Hart van Stein?
De gemeente is in overleg over het belang van een goede tijdelijke locatie die zoveel mogelijk aansluit op de loop van het tijdelijk winkelcentrum. Het is een logistiek gepuzzel samen met bouwer om een zo optimaal mogelijke locatie te vinden. De markt heeft inmiddels een nieuwe tijdelijke plek gedurende de bouw van het winkelcentrum gekregen.
 
Blijft de kermis na gereed komen van het nieuwe centrum van Stein op dezelfde plek?
Nee. Er wordt nog gekeken naar een goede definitieve locatie. Het plein bij de kerk in Oud-Stein is daarbij een optie. 

Waar gaat de kermis heen tijdens de bouw van het nieuwe centrum?
Er wordt gekeken naar een geschikte tijdelijke en definitieve plek voor de kermis. 

(VERGUNNINGS) PROCEDURES
 
Waar kan ik terecht met vragen over vergunningprocedures, de voortgang van het totale project?
Gemeente Stein gaat over vergunningsprocedures en bewaakt de voortgang van het centrumplan. Neem met vragen contact op met de heer Lemmens via telefoonnummer 046 435 93 93. 

Wie is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het terrein?
De gemeente Stein is verantwoordelijk. De voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken zijn gestart. Dat betekent onder andere het inventariseren van leidingen en kabels, de behoeften aan overige nutsvoorzieningen en het rooien van bomen.

PLANNING 
 
Wanneer gaat de schop in de grond?
In mei 2015 gaat de schop in de grond. 

Bekijk de globale planning.

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink